O nás

Lubo_4

Ing. Bulla Ľubomír

nar. 10.5.1964

- V r. 1987 ukončená SVŠT v Bratislave, Stavebná fakulta odbor Geodézia a kartografia, zamestnaný v Inžinierske stavy Košice, závod 01 Michalovce ako samostatný geodet, neskôr sa firma transformovala na Ekostav Michalovce

- Od 16.8.1990 začiatok podnikania ako živnostník. Od r. 1995 sa firma presťahovala do Trebišova, kde pôsobí dodnes.

- Od 24.12.2004 došlo k zmene právnej formy podnikania, vznikla firma LUPO-GEO s.r.o. so sídlom na Jana Husa 1460/23, 075 01 Trebišov. Prevzala všetkých zamestnancov, majetok, pohľadávky a záväzky svojho predchodcu.

- Od 20.05.2004 je Ing. Ľubomír Bulla držiteľom Oprávnenia č. 043 - Autorizovaný geodet a kartograf, rozsah oprávnenia §6 písma. a) až j) zákona 215/1995 Z.z. o Geodézii a kartografii, t.j. môže overovať úplný rozsah všetkých vybraných geodetických činností (geometrické plány aj inžiniersku geodéziu).

- Od r. 2002 je Ing. Ľubomír Bulla držiteľom Osvedčenia č. 278 o získaní oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav, vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, opakovanú skúšku úspešne absolvoval v roku 2012.

Jano_1

Leško Ján

nar. 17.9.1968

- Ukončená SPŠ stavebná Michalovce v r. 1987, vyškolený ako samostatný geodet na geodetické a kartografické práce, spracovanie geodetických údajov v programoch Geus a Kokeš, prax odbore 25 rokov.

- Na PPÚ Čeľovce, Veľký Ruskov a Zemplínsky Branč sa podieľal najväčšou mierou na meracích a vytyčovacích prácach v teréne.

- Samostatné spracovanie geometrických plánov, vytyčovania hraníc pozemkov, dlhoročné skúsenosti v inžinierskej geodézii, aj pri technologicky náročných stavbách (Transpetrol Budkovce). Vyškolený na prácu s Leica Office, Geus a Kokeš.

marian

Ing. Vasil Marián

nar. 30.7.1984

- V roku 2009 ukončená Technická univerzita Košice, fakulta BERG, odbor GaK, počas štúdia praxoval pre GSP - Geodetické práce, Košice, hneď po skončení štúdia nastúpil do firmy.

- Samostatný v meračských, výpočtových aj grafických prácach, vyhotovuje geometrické plány, vytyčovanie hraníc pozemkov, vytyčovanie aj porealizačné zameranie stavieb, výkupové elaboráty.

- Na PPÚ sa podieľal na všetkých prácach na úvodných podkladoch. Vyškolený na prácu na Kokeš, Microstation, Bentley Power Civil V8i, Geus a Leica Office.

Gabika_1

Lajčiaková Gabriela

nar. 5.5.1978

- Ukončené stredoškolské vzdelanie s ekonomických zameraním, administratívna pracovníčka (mzdy, výkazy a všetky kancelárske práce), pomocné meračské práce v teréne.

- Vo firme pracuje od 1.4.2005