Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy sú významným nástrojom na usporiadanie pozemkového vlastníctva. Po roku 2000 sa začali Projekty pozemkových úprav (PPÚ) spracovávať na území celého Slovenska. Financovanie je od začiatku zabezpečované z fondov EU, prostredníctvom Programu rozvoja vidieka. Objednávateľom bolo vždy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Naša firma sa do tohto programu zapojila hneď od začiatku. Ing. Ľubomír Bulla je od r. 2002 držiteľom oprávnenia na projektovanie PPÚ, ktoré bolo aktualizované úspešnou skúškou v r. 2012.

Prvým projektom bol PPÚ Čeľovce, ktorý bol začatý v r. 2002 a úspešne zapísaný do katastra v r. 2009. Dĺžka spracovania bola zo strany objednávateľa  umelo nadsadená, nakoľko pri prvých projektoch sám nevedel odhadnúť potrebný čas spracovania. V možnostiach našej firmy bolo ukončenie v 4-5 rokoch.

Druhým našim projektom bol PPÚ Veľký Ruskov, začatý v r. 2004 a ukončený zápisom do katastra v r. 2010. Aj tu mohlo byť dielo hotové výrazne skôr, nebyť problémov s financovaním zo strany objednávateľa.

Tretím a zatiaľ posledným projektom bol PPÚ Zemplínsky Branč, začatý v r. 2009 a do katastra úspešne zapísaný na jar roku 2014.

Pri všetkých PPÚ sme úspešne vyriešili citlivú otázku sceľovania pôvodných a umiestnenia nových pozemkov ku spokojnosti všetkých účastníkov konania. Súčasne sa nám podarilo vyriešiť „neriešiteľné“ problémy s vysporiadaním pozemkov pod futbalovým ihriskom a obecným parčíkom vo Veľkom Ruskove a taktiež pod hospodárskym dvorom, vodným tokom Chlmec, či pod štátnymi cestami v Zemplínskom Branči.

Ani jeden účastník v žiadnej z uvedených obcí nezostal nespokojný, žiadny vlastník či užívateľ pozemkov sa neobrátil so svojou sťažnosťou na odvolacie orgány alebo dokonca na súd. S každým jedným sme trpezlivo riešili jeho požiadavky a v rámci zákonných možností sa snažili nájsť riešenie. To sa nám aj podarilo…

V lete r. 2016 sa v Čeľovciach začala konečne realizovať výstavba spoločných zariadení (poľné cesty, výsadba, …), ktoré sme v rámci PPÚ naprojektovali ešte v r. 2007. Po deviatich rokoch bude teda prvé výsledky pozemkových úprav vidno aj v teréne!

DSC00044