Referencie

Vytyčovanie pozemkov do náhradného užívania (spolu cca 7000 ha v okrese TV), objednal Obvodný pozemkový úrad Trebišov, roky 1993 – 2003

Majetkoprávne vysporiadanie ciest 1. triedy v okrese TV a MI, geometrické plány (GP) objednal SSC Trebišov a SSC Michalovce, rok 2003

ROEP (Registre Obnovenej Evidencie Pozemkov) v 15 katastrálnych územiach v okresoch TV, MI, SO, HN a ML, objednalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, roky 1996 – 2002

Chemko Strážske, geometrický plán areálu celého závodu, objednal Chemko Strážske a.s., rok 2007

Transpetrol Budkovce, všetky geodetické práce na výstavbe nádrži na ropu (nádrže č. 237, 232, 235, 234 a 239), objednávateľ PSJ Hydrotranzit a.s. Bratislava, roky 2008-2012

Projekty pozemkových úprav (PPÚ) v 3 k.ú.: ČEĽOVCE, VEĽKÝ RUSKOV, ZEMPLÍNSKY BRANČ, objednalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, roky 2002-2014

Predprojektové a porealizačné zamerania vodovodov a kanalizácií, objednal VVaK, neskôr VVS, a.s. Trebišov, roky 2002-2012

Pasportizácia Verejné osvetlenie Trebišov, r. 2012-2013, objednalo Mesto Trebišov

Geodetické práce pre NDS (objednal Dopravoprojekt a.s. Bratislava):

  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, časti F, G, H (14,5 km v 10 k.ú.), rok 2010-2011
  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce (zmena), časti G, H, rok 2011
  • Diaľnica D1 Budimír – Bidovce, časť F (domeranie vodovodu Starina, rok 2011
  • RC R4 Milhosť (zmena križovatky Košice juh), časti G, H, rok 2011
  • RC R4, Stredisko správy údržby rýchlostných ciest Šebastovce, časti F, G, rok 2011

Geodetické práce na rôznych stavbách (VÚB Trebišov, ČS PHM OMV Trebišov, bytovky Sečovce, bytovky Trebišov, Vinohrady Viničky, budovy Oremus, Oremus – Logman, Severné námestie Trebišov, HOBES Trebišov, Sanácia prietrže hrádze Ondavy, Vinárstvo HATFA Ladmovce, IBV KLIN Trebišov), roky 1995-2015

Predprojektové a porealizačné zamerania plynovodov pre SPP Michalovce (celé mestá Trebišov, Veľké Kapušany, viacero obcí alebo jednotlivých stavieb), objednal SPP Michalovce, roky 1995-2005

Ročne 100 – 150 geometrických plánov každého druhu a rozsahu, roky 2003-2015

Geodetické práce na projekte Realizácia optických sietí v okrese Trebišov (cca 62 km), r. 2015

Kompletné geodetické práce na stavbe Rekonštrukcia teplovodov Trebišov (cca 10 km), r. 2013-2016

Predprojektové zameranie stavby TIOP Trebišov, r. 2014, objednal GEO-KOD s.r.o. Bratislava

Geodetické práce na stavbe Bioplynová stanica ILKE Kráľovský Chlmec, r. 2013-2015

Geodetické práce Kanalizácia Horovce, r. 2014-2015

Kompletné geodetické práce na stavbe ČOV Trebišov, roky 2014 – 2015 (subdodávka pre Geodeticca s.r.o. Košice)

Kompletné geodetické práce na stavbe Centrálny energetický zdroj Trebišov, r. 2014-2016, objednala Trebišovská energetická s.r.o. Trebišov

Predprojektové zameranie a Návrh plánu výsadby nových vinohradov na Tokaji – J&J Ostrožovič, Tokaj Macik Winery, Tokaj Gold Košice, Tokaj Harmony Košické Olšany, Enerbo Malá Tŕňa, r. 2013-2016

Predprojektové zameranie stavy Rekonštrukcia cesty 3. triedy Bijacovce – Brezovica, r. 2016, objednal GEOCONSULT s.r.o. Bratislava