Vytyčovanie hraníc pozemkov

Vytyčovanie hraníc pozemkov

Popri vyhotovovaní geometrických plánov je častou požiadavkou našich zákazníkov vytýčenie hraníc pozemkov. V mnohých prípadoch sa jedná o veľmi citlivú záležitosť v rámci riešenia susedských sporov. Viaceré geodetické firmy sa týmto prácam vyhýbajú, lebo často sa vytýčením hraníc spory nekončia a končia na súde.

Našim základným pravidlom je, že každá hranica je hranicou obidvoch susedov, preto by obaja mali byť prítomní pri vytýčení, bez ohľadu na to, kto vytýčenie objednal. Týmto sa snažíme predísť novým konfliktom a podozreniam, že sme hranicu vytýčili v prospech toho, kto si nás objednal.

Až keď sa nám podarí pozvať k vytýčeniu (podľa možností) všetkých susedov, vytyčovacie práce sú prevedené v teréne. Všetci účastníci vytýčenia sú s priebehom hranice oboznámení a požiadame ich o podpísanie Protokolu z vytýčenia. Tento spolu s Vytyčovacím náčrtom a Technickou správou po vytýčení doručíme všetkým účastníkom, jedno vyhotovenie doručíme do dokumentácie príslušného katastrálneho odboru a jedno zostáva v našom archíve.